Welkom op mijn Babbelbox

Via deze babbelbox geef ik je een kijkje in het leven van een raadslid, het werk, de partij en uiteraard de te vieren successen en de dieptepunten.

Wel wil ik de lezers het volgende nog meegeven;

Dit weblog is op persoonlijke titel, zodoende kunnen aan dit weblog inclusief de foto`s geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Persoonlijk aanvaard ik geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in de blogs.

 

 

Op de vraag Hoe of wat Raadslid, volgt hieronder een uitleg:

 

Over de gemeentepolitiek is veel te zeggen en vooral veel te schrijven. Wat doet een raadslid nu eigenlijk? Een raadslid heeft een zeer veelzijdige functie. Wettelijk heeft het raadslid drie verschillende rollen:

1. een volksvertegenwoordigende rol

2. een kaderstellende rol

3. een controlerende rol.

1. De volksvertegenwoordigende rol. Het raadslid is een volksvertegenwoordiger en is autonoom in het nemen van zijn of haar beslissingen. Afhankelijk van de signalen die een raadslid van bewoners krijgt, neemt hij of zij (meestal in overleg met de fractie) actie om dit onderwerp op de politieke agenda te krijgen.

2. De kaderstellende rol. Als een onderwerp op de politieke agenda staat dan is het voor het raadslid zaak om in eerste instantie zijn of haar fractie en daarna een meerderheid van de raadsleden achter zijn of haar standpunt en richtlijnen voor een oplossing (de kaders) te krijgen. Uiteraard gaat dit pas in werking nadat je het langs het partijprogramma heb gehouden. Als dit werk achter de rug is, krijgt het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) vanuit de gemeenteraad de opdracht het uit te voeren. De gemeenteraad stelt voor veel onderwerpen en beleidsnotities de kaders vast waarmee het college aan het werk moet. Wijkt het college van de vastgestelde afspraken af dan moet het terug naar de gemeenteraad voor overleg.

3. De controlerende rol. Het raadslid controleert samen met zijn collega’s of het college de haar opgedragen taken wel naar behoren uitvoert.

Dit zijn de wettelijke rollen die een raadslid heeft om zijn of haar taak uit te kunnen voeren. Dat er tussen deze rollen nog wel eens fricties op treden is duidelijk. Zo kan het belang van een individueel raadslid afwijken van het belang van de fractie. Of het raadslid krijgt geen meerderheid voor zijn of haar ideeën in de gemeenteraad en dan gaat het plan niet door. Of de fractie beslist anders en een actiegroep in de stad is boos op het desbetreffende raadslid. Of de leden van de partij zijn het niet eens met het standpunt van de fractie.

Kortom een raadslid beweegt zich in een zeer divers krachtenveld en moet met vele verschillende belangen rekening houden!